Iz sustava zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN br. 25, od 21.02.2005.)

 

Slušna pomagala

Osigurana osoba ostvaruje pravo na slušno pomagalo kada ima obostrani trajni gubitak sluha, a tonski audiogram pokazuje da je prosječni prag sluha za uho na koje bolje čuje na frekvencijama: 0,5 kHZ, 1 kHz, 2 kHz i 4 kHz za dijete do navršene 18. godine 30 dB i više, a 40 dB i više za odrasle na istim frekvencijama.
Osigurana osoba odobrenim slušnim pomagalom mora postizati slušno-govornu komunikaciju unutar socijalnog kontakta prema govornom audiogramu.
Osigurana osoba ima pravo samo na jedno od sljedećih slušnih pomagala:

1. Analogno slušno pomagalo

2. Digitalno slušno pomagalo

Dijagnostički postupak i odabir slušnog pomagala određuje i provodi doktor medicine u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, specijalist otorinolaringolog-audiolog koji izdaje i potvrdu za odabrano slušno pomagalo.
Djeca do navršene 18. godine života, koja se nalaze na kontinuiranoj slušno-govornoj rehabilitaciji, odnosno osigurane osobe na redovnom školovanju imaju pravo na dva slušna pomagala.

Vanjski dijelovi Ugradbenoga slušnog pomagala – “umjetna pužnica”

Osigurana osoba kojoj je zbog gluhoće ugrađena umjetna pužnica ima pravo na vanjski dio pužnice:

1. Procesor koji se nosi uz tijelo, ili

2. Zaušni tip procesora.

Osiguranoj osobi s ugrađenom umjetnom pužnicom osigurava se jednom godišnje redovna provjera ispravnosti uređaja pri ugovornom isporučitelju.

Surdotehnička pomagala

Osigurana osoba s potpunim gubitkom sluha (gluha osoba) ima pravo na sljedeća surdotehnička pomagala:

1. Predajnik

2. Prijemnik za:

a – svjetlosni ili vibracijski signal za budilicu

b – alarm plača djeteta ako ima dijete mlađe od dvije godine života

 

3. Faks uređaj

Ako u zajedničkom kućanstvu živi više osoba s potpunim gubitkom sluha, pravo na pomagala iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka ostvaruje samo jedna osigurana osoba u zajedničkom kućanstvu.

 

Nađi nas na FacebookuWholesale Replica Jerseys Jerseys Free Shipping Paypal Best Jerseys Wholesale Wholesale NBA Jerseys Knockoff Jerseys Wholesale Cheapest Jerseys Wholesale Reebok NCAA Replica Jerseys