Prava osoba oštećena sluha

Prema Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (NN br. 71 od 08.07.1999.), gluhe osobe imaju pravo na beneficirani radni staž, tj. na svakih 12 mjeseci računa se radni staž od 15 mjeseci.

Prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN br. 25, od 21.02.2005.) i Pravilniku o izmjeni pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN 11/08)

Slušna pomagala

Osigurana osoba ostvaruje pravo na slušno pomagalo kada ima obostrani trajni gubitak sluha, a tonski audiogram pokazuje da je prosječni prag sluha za uho na koje bolje čuje na frekvencijama: 0,5 kHZ, 1 kHz, 2 kHz i 4 kHz za dijete do navršene 18. godine 30 dB i više, a 40 dB i više za odrasle na istim frekvencijama.
Osigurana osoba odobrenim slušnim pomagalom mora postizati slušno-govornu komunikaciju unutar socijalnog kontakta prema govornom audiogramu.
Osigurana osoba ima pravo samo na jedno od sljedećih slušnih pomagala:

analogno slušno pomagalo

digitalno slušno pomagalo

Dijagnostički postupak i odabir slušnog pomagala određuje i provodi doktor medicine u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, specijalist otorinolaringolog-audiolog koji izdaje i potvrdu za odabrano slušno pomagalo.
Djeca do navršene 18. godine života, koja se nalaze na kontinuiranoj slušno-govornoj rehabilitaciji, odnosno osigurane osobe na redovnom školovanju imaju pravo na dva slušna pomagala.

Vanjski dijelovi Ugradbenoga slušnog pomagala – »umjetna pužnica«

Osigurana osoba kojoj je zbog gluhoće ugrađena umjetna pužnica ima pravo na vanjski dio pužnice:

procesor koji se nosi uz tijelo, ili

zaušni tip procesora.

Osiguranoj osobi s ugrađenom umjetnom pužnicom osigurava se jednom godišnje redovna provjera ispravnosti uređaja pri ugovornom isporučitelju.

Surdotehnička pomagala

Osigurana osoba s potpunim gubitkm sluha (gluha osoba) ima pravo na sljedeća surdotehnička pomagala:

predajnik

– svjetlosni ili vibracijski signal za budilicu

– svjetlosni signalizator plača djeteta- jednom od roditelja koji ima potpuni gubitak sluha do navršene sedme godine života djeteta.

telefaks uređaj.

Ako u zajedničkom kućanstvu živi više osoba s potpunim gubitkom sluha, pravo na pomagala iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka ostvaruje samo jedna osigurana osoba u zajedničkom kućanstvu.

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (NN br.103, od 26.06.2003, NN 44/06)), gluhe i gluhoslijepe osobe stječu pravo na doplatak za pomoć i njegu, u punom iznosu ako osoba nije osposobljena za samostalan život i rad, odnosno u smanjenom iznosu za osobe osposobljene za rad, bez obzira na imovinski cenzus.

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (NN br.103, od 26.06.2003, čl. 7, NN 44/06)  navedeno je – radi prevladavanja komunikacijskih i mobilnih poteškoća gluhe i gluhoslijepe osobe imaju, u svezi sa sklapanjem pravnih poslova i postupcima ostvarivanja iz socijalne skrbi, pravo na tumača.

Zakon o povlasticama u unutrašnjem putničkom prometu (NN br.97 od 30.9.2000.)– gluhe osobe uz ostale kategorije invalida imaju pravo na 75 % popusta na cijenu vozne karte za četiri putovanja godišnje vlakom i trajektom.
Zakon o boravišnoj pristojbi (NN br.35/2000. i 42/1995) Temeljem tog zakona gluhe osobe ne plaćaju boravišnu pristojbu kada borave izvan svog prebivališta.

Ova se povlastica može koristiti uz predočenje članske iskaznice.

T-COM popust 50 % pretplate i 100 besplatnih impulsa.

HAK daje 50 % popusta na godišnju članarinu.

VIP-net GSM daje mogućnost kupnje mobitela uz povoljnije uvjete, oslobađanje od pretplate i nižu cijena poruka.

Gluhe osobe sa 100% oštećenjem sluha imaju pravo na povlasticu od 50% popusta na HRT pretplatu (Odluka o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2012. godinu NN 34/2012).

Nađi nas na FacebookuWholesale Replica Jerseys Jerseys Free Shipping Paypal Best Jerseys Wholesale Wholesale NBA Jerseys Knockoff Jerseys Wholesale Cheapest Jerseys Wholesale Reebok NCAA Replica Jerseys